Pervade

Chia đông từ “pervade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pervade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pervade

Quá khứ đơn
  • pervaded

Quá khứ phân từ
  • pervaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pervade

you
pervade

he/she/it
pervades

we
pervade

you
pervade

they
pervade

Thì hiện tại continuous

I
am pervading

you
are pervading

he/she/it
is pervading

we
are pervading

you
are pervading

they
are pervading

Quá khứ đơn

I
pervaded

you
pervaded

he/she/it
pervaded

we
pervaded

you
pervaded

they
pervaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was pervading

you
were pervading

he/she/it
was pervading

we
were pervading

you
were pervading

they
were pervading

Hiện tại hoàn thành

I
have pervaded

you
have pervaded

he/she/it
has pervaded

we
have pervaded

you
have pervaded

they
have pervaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pervading

you
have been pervading

he/she/it
has been pervading

we
have been pervading

you
have been pervading

they
have been pervading

Quá khứ hoàn thành

I
had pervaded

you
had pervaded

he/she/it
had pervaded

we
had pervaded

you
had pervaded

they
had pervaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pervading

you
had been pervading

he/she/it
had been pervading

we
had been pervading

you
had been pervading

they
had been pervading

Tương lại đơn

I
will pervade

you
will pervade

he/she/it
will pervade

we
will pervade

you
will pervade

they
will pervade

Tương lại tiếp diễn

I
will be pervading

you
will be pervading

he/she/it
will be pervading

we
will be pervading

you
will be pervading

they
will be pervading

Tương lại hoàn thành

I
will have pervaded

you
will have pervaded

he/she/it
will have pervaded

we
will have pervaded

you
will have pervaded

they
will have pervaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pervading

you
will have been pervading

he/she/it
will have been pervading

we
will have been pervading

you
will have been pervading

they
will have been pervading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.