Pat

Chia đông từ “pat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pat

Quá khứ đơn
  • patted

Quá khứ phân từ
  • patted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pat

you
pat

he/she/it
pats

we
pat

you
pat

they
pat

Thì hiện tại continuous

I
am patting

you
are patting

he/she/it
is patting

we
are patting

you
are patting

they
are patting

Quá khứ đơn

I
patted

you
patted

he/she/it
patted

we
patted

you
patted

they
patted

Quá khứ tiếp diễn

I
was patting

you
were patting

he/she/it
was patting

we
were patting

you
were patting

they
were patting

Hiện tại hoàn thành

I
have patted

you
have patted

he/she/it
has patted

we
have patted

you
have patted

they
have patted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been patting

you
have been patting

he/she/it
has been patting

we
have been patting

you
have been patting

they
have been patting

Quá khứ hoàn thành

I
had patted

you
had patted

he/she/it
had patted

we
had patted

you
had patted

they
had patted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been patting

you
had been patting

he/she/it
had been patting

we
had been patting

you
had been patting

they
had been patting

Tương lại đơn

I
will pat

you
will pat

he/she/it
will pat

we
will pat

you
will pat

they
will pat

Tương lại tiếp diễn

I
will be patting

you
will be patting

he/she/it
will be patting

we
will be patting

you
will be patting

they
will be patting

Tương lại hoàn thành

I
will have patted

you
will have patted

he/she/it
will have patted

we
will have patted

you
will have patted

they
will have patted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been patting

you
will have been patting

he/she/it
will have been patting

we
will have been patting

you
will have been patting

they
will have been patting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.