Package

Chia đông từ “package” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ package. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to package

Quá khứ đơn
  • packaged

Quá khứ phân từ
  • packaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
package

you
package

he/she/it
packages

we
package

you
package

they
package

Thì hiện tại continuous

I
am packaging

you
are packaging

he/she/it
is packaging

we
are packaging

you
are packaging

they
are packaging

Quá khứ đơn

I
packaged

you
packaged

he/she/it
packaged

we
packaged

you
packaged

they
packaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was packaging

you
were packaging

he/she/it
was packaging

we
were packaging

you
were packaging

they
were packaging

Hiện tại hoàn thành

I
have packaged

you
have packaged

he/she/it
has packaged

we
have packaged

you
have packaged

they
have packaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been packaging

you
have been packaging

he/she/it
has been packaging

we
have been packaging

you
have been packaging

they
have been packaging

Quá khứ hoàn thành

I
had packaged

you
had packaged

he/she/it
had packaged

we
had packaged

you
had packaged

they
had packaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been packaging

you
had been packaging

he/she/it
had been packaging

we
had been packaging

you
had been packaging

they
had been packaging

Tương lại đơn

I
will package

you
will package

he/she/it
will package

we
will package

you
will package

they
will package

Tương lại tiếp diễn

I
will be packaging

you
will be packaging

he/she/it
will be packaging

we
will be packaging

you
will be packaging

they
will be packaging

Tương lại hoàn thành

I
will have packaged

you
will have packaged

he/she/it
will have packaged

we
will have packaged

you
will have packaged

they
will have packaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been packaging

you
will have been packaging

he/she/it
will have been packaging

we
will have been packaging

you
will have been packaging

they
will have been packaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.