Pace

Chia đông từ “pace” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pace. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pace

Quá khứ đơn
  • paced

Quá khứ phân từ
  • paced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pace

you
pace

he/she/it
paces

we
pace

you
pace

they
pace

Thì hiện tại continuous

I
am pacing

you
are pacing

he/she/it
is pacing

we
are pacing

you
are pacing

they
are pacing

Quá khứ đơn

I
paced

you
paced

he/she/it
paced

we
paced

you
paced

they
paced

Quá khứ tiếp diễn

I
was pacing

you
were pacing

he/she/it
was pacing

we
were pacing

you
were pacing

they
were pacing

Hiện tại hoàn thành

I
have paced

you
have paced

he/she/it
has paced

we
have paced

you
have paced

they
have paced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pacing

you
have been pacing

he/she/it
has been pacing

we
have been pacing

you
have been pacing

they
have been pacing

Quá khứ hoàn thành

I
had paced

you
had paced

he/she/it
had paced

we
had paced

you
had paced

they
had paced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pacing

you
had been pacing

he/she/it
had been pacing

we
had been pacing

you
had been pacing

they
had been pacing

Tương lại đơn

I
will pace

you
will pace

he/she/it
will pace

we
will pace

you
will pace

they
will pace

Tương lại tiếp diễn

I
will be pacing

you
will be pacing

he/she/it
will be pacing

we
will be pacing

you
will be pacing

they
will be pacing

Tương lại hoàn thành

I
will have paced

you
will have paced

he/she/it
will have paced

we
will have paced

you
will have paced

they
will have paced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pacing

you
will have been pacing

he/she/it
will have been pacing

we
will have been pacing

you
will have been pacing

they
will have been pacing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.