Outlaw

Chia đông từ “outlaw” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ outlaw. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to outlaw

Quá khứ đơn
  • outlawed

Quá khứ phân từ
  • outlawed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
outlaw

you
outlaw

he/she/it
outlaws

we
outlaw

you
outlaw

they
outlaw

Thì hiện tại continuous

I
am outlawing

you
are outlawing

he/she/it
is outlawing

we
are outlawing

you
are outlawing

they
are outlawing

Quá khứ đơn

I
outlawed

you
outlawed

he/she/it
outlawed

we
outlawed

you
outlawed

they
outlawed

Quá khứ tiếp diễn

I
was outlawing

you
were outlawing

he/she/it
was outlawing

we
were outlawing

you
were outlawing

they
were outlawing

Hiện tại hoàn thành

I
have outlawed

you
have outlawed

he/she/it
has outlawed

we
have outlawed

you
have outlawed

they
have outlawed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been outlawing

you
have been outlawing

he/she/it
has been outlawing

we
have been outlawing

you
have been outlawing

they
have been outlawing

Quá khứ hoàn thành

I
had outlawed

you
had outlawed

he/she/it
had outlawed

we
had outlawed

you
had outlawed

they
had outlawed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been outlawing

you
had been outlawing

he/she/it
had been outlawing

we
had been outlawing

you
had been outlawing

they
had been outlawing

Tương lại đơn

I
will outlaw

you
will outlaw

he/she/it
will outlaw

we
will outlaw

you
will outlaw

they
will outlaw

Tương lại tiếp diễn

I
will be outlawing

you
will be outlawing

he/she/it
will be outlawing

we
will be outlawing

you
will be outlawing

they
will be outlawing

Tương lại hoàn thành

I
will have outlawed

you
will have outlawed

he/she/it
will have outlawed

we
will have outlawed

you
will have outlawed

they
will have outlawed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been outlawing

you
will have been outlawing

he/she/it
will have been outlawing

we
will have been outlawing

you
will have been outlawing

they
will have been outlawing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.