Orientate

Chia đông từ “orientate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ orientate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to orientate

Quá khứ đơn
  • orientated

Quá khứ phân từ
  • orientated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
orientate

you
orientate

he/she/it
orientates

we
orientate

you
orientate

they
orientate

Thì hiện tại continuous

I
am orientating

you
are orientating

he/she/it
is orientating

we
are orientating

you
are orientating

they
are orientating

Quá khứ đơn

I
orientated

you
orientated

he/she/it
orientated

we
orientated

you
orientated

they
orientated

Quá khứ tiếp diễn

I
was orientating

you
were orientating

he/she/it
was orientating

we
were orientating

you
were orientating

they
were orientating

Hiện tại hoàn thành

I
have orientated

you
have orientated

he/she/it
has orientated

we
have orientated

you
have orientated

they
have orientated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been orientating

you
have been orientating

he/she/it
has been orientating

we
have been orientating

you
have been orientating

they
have been orientating

Quá khứ hoàn thành

I
had orientated

you
had orientated

he/she/it
had orientated

we
had orientated

you
had orientated

they
had orientated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been orientating

you
had been orientating

he/she/it
had been orientating

we
had been orientating

you
had been orientating

they
had been orientating

Tương lại đơn

I
will orientate

you
will orientate

he/she/it
will orientate

we
will orientate

you
will orientate

they
will orientate

Tương lại tiếp diễn

I
will be orientating

you
will be orientating

he/she/it
will be orientating

we
will be orientating

you
will be orientating

they
will be orientating

Tương lại hoàn thành

I
will have orientated

you
will have orientated

he/she/it
will have orientated

we
will have orientated

you
will have orientated

they
will have orientated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been orientating

you
will have been orientating

he/she/it
will have been orientating

we
will have been orientating

you
will have been orientating

they
will have been orientating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.