Nominate

Chia đông từ “nominate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nominate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nominate

Quá khứ đơn
  • nominated

Quá khứ phân từ
  • nominated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nominate

you
nominate

he/she/it
nominates

we
nominate

you
nominate

they
nominate

Thì hiện tại continuous

I
am nominating

you
are nominating

he/she/it
is nominating

we
are nominating

you
are nominating

they
are nominating

Quá khứ đơn

I
nominated

you
nominated

he/she/it
nominated

we
nominated

you
nominated

they
nominated

Quá khứ tiếp diễn

I
was nominating

you
were nominating

he/she/it
was nominating

we
were nominating

you
were nominating

they
were nominating

Hiện tại hoàn thành

I
have nominated

you
have nominated

he/she/it
has nominated

we
have nominated

you
have nominated

they
have nominated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nominating

you
have been nominating

he/she/it
has been nominating

we
have been nominating

you
have been nominating

they
have been nominating

Quá khứ hoàn thành

I
had nominated

you
had nominated

he/she/it
had nominated

we
had nominated

you
had nominated

they
had nominated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nominating

you
had been nominating

he/she/it
had been nominating

we
had been nominating

you
had been nominating

they
had been nominating

Tương lại đơn

I
will nominate

you
will nominate

he/she/it
will nominate

we
will nominate

you
will nominate

they
will nominate

Tương lại tiếp diễn

I
will be nominating

you
will be nominating

he/she/it
will be nominating

we
will be nominating

you
will be nominating

they
will be nominating

Tương lại hoàn thành

I
will have nominated

you
will have nominated

he/she/it
will have nominated

we
will have nominated

you
will have nominated

they
will have nominated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nominating

you
will have been nominating

he/she/it
will have been nominating

we
will have been nominating

you
will have been nominating

they
will have been nominating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.