Need

Chia đông từ “need” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ need. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to need

Quá khứ đơn
  • needed

Quá khứ phân từ
  • needed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
need

you
need

he/she/it
needs

we
need

you
need

they
need

Thì hiện tại continuous

I
am needing

you
are needing

he/she/it
is needing

we
are needing

you
are needing

they
are needing

Quá khứ đơn

I
needed

you
needed

he/she/it
needed

we
needed

you
needed

they
needed

Quá khứ tiếp diễn

I
was needing

you
were needing

he/she/it
was needing

we
were needing

you
were needing

they
were needing

Hiện tại hoàn thành

I
have needed

you
have needed

he/she/it
has needed

we
have needed

you
have needed

they
have needed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been needing

you
have been needing

he/she/it
has been needing

we
have been needing

you
have been needing

they
have been needing

Quá khứ hoàn thành

I
had needed

you
had needed

he/she/it
had needed

we
had needed

you
had needed

they
had needed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been needing

you
had been needing

he/she/it
had been needing

we
had been needing

you
had been needing

they
had been needing

Tương lại đơn

I
will need

you
will need

he/she/it
will need

we
will need

you
will need

they
will need

Tương lại tiếp diễn

I
will be needing

you
will be needing

he/she/it
will be needing

we
will be needing

you
will be needing

they
will be needing

Tương lại hoàn thành

I
will have needed

you
will have needed

he/she/it
will have needed

we
will have needed

you
will have needed

they
will have needed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been needing

you
will have been needing

he/she/it
will have been needing

we
will have been needing

you
will have been needing

they
will have been needing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.