Murder

Chia đông từ “murder” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ murder. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to murder

Quá khứ đơn
  • murdered

Quá khứ phân từ
  • murdered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
murder

you
murder

he/she/it
murders

we
murder

you
murder

they
murder

Thì hiện tại continuous

I
am murdering

you
are murdering

he/she/it
is murdering

we
are murdering

you
are murdering

they
are murdering

Quá khứ đơn

I
murdered

you
murdered

he/she/it
murdered

we
murdered

you
murdered

they
murdered

Quá khứ tiếp diễn

I
was murdering

you
were murdering

he/she/it
was murdering

we
were murdering

you
were murdering

they
were murdering

Hiện tại hoàn thành

I
have murdered

you
have murdered

he/she/it
has murdered

we
have murdered

you
have murdered

they
have murdered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been murdering

you
have been murdering

he/she/it
has been murdering

we
have been murdering

you
have been murdering

they
have been murdering

Quá khứ hoàn thành

I
had murdered

you
had murdered

he/she/it
had murdered

we
had murdered

you
had murdered

they
had murdered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been murdering

you
had been murdering

he/she/it
had been murdering

we
had been murdering

you
had been murdering

they
had been murdering

Tương lại đơn

I
will murder

you
will murder

he/she/it
will murder

we
will murder

you
will murder

they
will murder

Tương lại tiếp diễn

I
will be murdering

you
will be murdering

he/she/it
will be murdering

we
will be murdering

you
will be murdering

they
will be murdering

Tương lại hoàn thành

I
will have murdered

you
will have murdered

he/she/it
will have murdered

we
will have murdered

you
will have murdered

they
will have murdered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been murdering

you
will have been murdering

he/she/it
will have been murdering

we
will have been murdering

you
will have been murdering

they
will have been murdering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.