Modify

Chia đông từ “modify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ modify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to modify

Quá khứ đơn
  • modified

Quá khứ phân từ
  • modified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
modify

you
modify

he/she/it
modifies

we
modify

you
modify

they
modify

Thì hiện tại continuous

I
am modifying

you
are modifying

he/she/it
is modifying

we
are modifying

you
are modifying

they
are modifying

Quá khứ đơn

I
modified

you
modified

he/she/it
modified

we
modified

you
modified

they
modified

Quá khứ tiếp diễn

I
was modifying

you
were modifying

he/she/it
was modifying

we
were modifying

you
were modifying

they
were modifying

Hiện tại hoàn thành

I
have modified

you
have modified

he/she/it
has modified

we
have modified

you
have modified

they
have modified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been modifying

you
have been modifying

he/she/it
has been modifying

we
have been modifying

you
have been modifying

they
have been modifying

Quá khứ hoàn thành

I
had modified

you
had modified

he/she/it
had modified

we
had modified

you
had modified

they
had modified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been modifying

you
had been modifying

he/she/it
had been modifying

we
had been modifying

you
had been modifying

they
had been modifying

Tương lại đơn

I
will modify

you
will modify

he/she/it
will modify

we
will modify

you
will modify

they
will modify

Tương lại tiếp diễn

I
will be modifying

you
will be modifying

he/she/it
will be modifying

we
will be modifying

you
will be modifying

they
will be modifying

Tương lại hoàn thành

I
will have modified

you
will have modified

he/she/it
will have modified

we
will have modified

you
will have modified

they
will have modified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been modifying

you
will have been modifying

he/she/it
will have been modifying

we
will have been modifying

you
will have been modifying

they
will have been modifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.