Modernize

Chia đông từ “modernize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ modernize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to modernize

Quá khứ đơn
  • modernized

Quá khứ phân từ
  • modernized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
modernize

you
modernize

he/she/it
modernizes

we
modernize

you
modernize

they
modernize

Thì hiện tại continuous

I
am modernizing

you
are modernizing

he/she/it
is modernizing

we
are modernizing

you
are modernizing

they
are modernizing

Quá khứ đơn

I
modernized

you
modernized

he/she/it
modernized

we
modernized

you
modernized

they
modernized

Quá khứ tiếp diễn

I
was modernizing

you
were modernizing

he/she/it
was modernizing

we
were modernizing

you
were modernizing

they
were modernizing

Hiện tại hoàn thành

I
have modernized

you
have modernized

he/she/it
has modernized

we
have modernized

you
have modernized

they
have modernized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been modernizing

you
have been modernizing

he/she/it
has been modernizing

we
have been modernizing

you
have been modernizing

they
have been modernizing

Quá khứ hoàn thành

I
had modernized

you
had modernized

he/she/it
had modernized

we
had modernized

you
had modernized

they
had modernized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been modernizing

you
had been modernizing

he/she/it
had been modernizing

we
had been modernizing

you
had been modernizing

they
had been modernizing

Tương lại đơn

I
will modernize

you
will modernize

he/she/it
will modernize

we
will modernize

you
will modernize

they
will modernize

Tương lại tiếp diễn

I
will be modernizing

you
will be modernizing

he/she/it
will be modernizing

we
will be modernizing

you
will be modernizing

they
will be modernizing

Tương lại hoàn thành

I
will have modernized

you
will have modernized

he/she/it
will have modernized

we
will have modernized

you
will have modernized

they
will have modernized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been modernizing

you
will have been modernizing

he/she/it
will have been modernizing

we
will have been modernizing

you
will have been modernizing

they
will have been modernizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.