Miss

Chia đông từ “miss” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ miss. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to miss

Quá khứ đơn
  • missed

Quá khứ phân từ
  • missed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
miss

you
miss

he/she/it
misses

we
miss

you
miss

they
miss

Thì hiện tại continuous

I
am missing

you
are missing

he/she/it
is missing

we
are missing

you
are missing

they
are missing

Quá khứ đơn

I
missed

you
missed

he/she/it
missed

we
missed

you
missed

they
missed

Quá khứ tiếp diễn

I
was missing

you
were missing

he/she/it
was missing

we
were missing

you
were missing

they
were missing

Hiện tại hoàn thành

I
have missed

you
have missed

he/she/it
has missed

we
have missed

you
have missed

they
have missed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been missing

you
have been missing

he/she/it
has been missing

we
have been missing

you
have been missing

they
have been missing

Quá khứ hoàn thành

I
had missed

you
had missed

he/she/it
had missed

we
had missed

you
had missed

they
had missed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been missing

you
had been missing

he/she/it
had been missing

we
had been missing

you
had been missing

they
had been missing

Tương lại đơn

I
will miss

you
will miss

he/she/it
will miss

we
will miss

you
will miss

they
will miss

Tương lại tiếp diễn

I
will be missing

you
will be missing

he/she/it
will be missing

we
will be missing

you
will be missing

they
will be missing

Tương lại hoàn thành

I
will have missed

you
will have missed

he/she/it
will have missed

we
will have missed

you
will have missed

they
will have missed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been missing

you
will have been missing

he/she/it
will have been missing

we
will have been missing

you
will have been missing

they
will have been missing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.