Mirror

Chia đông từ “mirror” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mirror. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mirror

Quá khứ đơn
  • mirrored

Quá khứ phân từ
  • mirrored

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mirror

you
mirror

he/she/it
mirrors

we
mirror

you
mirror

they
mirror

Thì hiện tại continuous

I
am mirroring

you
are mirroring

he/she/it
is mirroring

we
are mirroring

you
are mirroring

they
are mirroring

Quá khứ đơn

I
mirrored

you
mirrored

he/she/it
mirrored

we
mirrored

you
mirrored

they
mirrored

Quá khứ tiếp diễn

I
was mirroring

you
were mirroring

he/she/it
was mirroring

we
were mirroring

you
were mirroring

they
were mirroring

Hiện tại hoàn thành

I
have mirrored

you
have mirrored

he/she/it
has mirrored

we
have mirrored

you
have mirrored

they
have mirrored

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mirroring

you
have been mirroring

he/she/it
has been mirroring

we
have been mirroring

you
have been mirroring

they
have been mirroring

Quá khứ hoàn thành

I
had mirrored

you
had mirrored

he/she/it
had mirrored

we
had mirrored

you
had mirrored

they
had mirrored

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mirroring

you
had been mirroring

he/she/it
had been mirroring

we
had been mirroring

you
had been mirroring

they
had been mirroring

Tương lại đơn

I
will mirror

you
will mirror

he/she/it
will mirror

we
will mirror

you
will mirror

they
will mirror

Tương lại tiếp diễn

I
will be mirroring

you
will be mirroring

he/she/it
will be mirroring

we
will be mirroring

you
will be mirroring

they
will be mirroring

Tương lại hoàn thành

I
will have mirrored

you
will have mirrored

he/she/it
will have mirrored

we
will have mirrored

you
will have mirrored

they
will have mirrored

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mirroring

you
will have been mirroring

he/she/it
will have been mirroring

we
will have been mirroring

you
will have been mirroring

they
will have been mirroring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.