Memorize

Chia đông từ “memorize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ memorize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to memorize

Quá khứ đơn
  • memorized

Quá khứ phân từ
  • memorized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
memorize

you
memorize

he/she/it
memorizes

we
memorize

you
memorize

they
memorize

Thì hiện tại continuous

I
am memorizing

you
are memorizing

he/she/it
is memorizing

we
are memorizing

you
are memorizing

they
are memorizing

Quá khứ đơn

I
memorized

you
memorized

he/she/it
memorized

we
memorized

you
memorized

they
memorized

Quá khứ tiếp diễn

I
was memorizing

you
were memorizing

he/she/it
was memorizing

we
were memorizing

you
were memorizing

they
were memorizing

Hiện tại hoàn thành

I
have memorized

you
have memorized

he/she/it
has memorized

we
have memorized

you
have memorized

they
have memorized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been memorizing

you
have been memorizing

he/she/it
has been memorizing

we
have been memorizing

you
have been memorizing

they
have been memorizing

Quá khứ hoàn thành

I
had memorized

you
had memorized

he/she/it
had memorized

we
had memorized

you
had memorized

they
had memorized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been memorizing

you
had been memorizing

he/she/it
had been memorizing

we
had been memorizing

you
had been memorizing

they
had been memorizing

Tương lại đơn

I
will memorize

you
will memorize

he/she/it
will memorize

we
will memorize

you
will memorize

they
will memorize

Tương lại tiếp diễn

I
will be memorizing

you
will be memorizing

he/she/it
will be memorizing

we
will be memorizing

you
will be memorizing

they
will be memorizing

Tương lại hoàn thành

I
will have memorized

you
will have memorized

he/she/it
will have memorized

we
will have memorized

you
will have memorized

they
will have memorized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been memorizing

you
will have been memorizing

he/she/it
will have been memorizing

we
will have been memorizing

you
will have been memorizing

they
will have been memorizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.