Match

Chia đông từ “match” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ match. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to match

Quá khứ đơn
  • matched

Quá khứ phân từ
  • matched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
match

you
match

he/she/it
matches

we
match

you
match

they
match

Thì hiện tại continuous

I
am matching

you
are matching

he/she/it
is matching

we
are matching

you
are matching

they
are matching

Quá khứ đơn

I
matched

you
matched

he/she/it
matched

we
matched

you
matched

they
matched

Quá khứ tiếp diễn

I
was matching

you
were matching

he/she/it
was matching

we
were matching

you
were matching

they
were matching

Hiện tại hoàn thành

I
have matched

you
have matched

he/she/it
has matched

we
have matched

you
have matched

they
have matched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been matching

you
have been matching

he/she/it
has been matching

we
have been matching

you
have been matching

they
have been matching

Quá khứ hoàn thành

I
had matched

you
had matched

he/she/it
had matched

we
had matched

you
had matched

they
had matched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been matching

you
had been matching

he/she/it
had been matching

we
had been matching

you
had been matching

they
had been matching

Tương lại đơn

I
will match

you
will match

he/she/it
will match

we
will match

you
will match

they
will match

Tương lại tiếp diễn

I
will be matching

you
will be matching

he/she/it
will be matching

we
will be matching

you
will be matching

they
will be matching

Tương lại hoàn thành

I
will have matched

you
will have matched

he/she/it
will have matched

we
will have matched

you
will have matched

they
will have matched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been matching

you
will have been matching

he/she/it
will have been matching

we
will have been matching

you
will have been matching

they
will have been matching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.