Map

Chia đông từ “map” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ map. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to map

Quá khứ đơn
  • mapped

Quá khứ phân từ
  • mapped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
map

you
map

he/she/it
maps

we
map

you
map

they
map

Thì hiện tại continuous

I
am mapping

you
are mapping

he/she/it
is mapping

we
are mapping

you
are mapping

they
are mapping

Quá khứ đơn

I
mapped

you
mapped

he/she/it
mapped

we
mapped

you
mapped

they
mapped

Quá khứ tiếp diễn

I
was mapping

you
were mapping

he/she/it
was mapping

we
were mapping

you
were mapping

they
were mapping

Hiện tại hoàn thành

I
have mapped

you
have mapped

he/she/it
has mapped

we
have mapped

you
have mapped

they
have mapped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mapping

you
have been mapping

he/she/it
has been mapping

we
have been mapping

you
have been mapping

they
have been mapping

Quá khứ hoàn thành

I
had mapped

you
had mapped

he/she/it
had mapped

we
had mapped

you
had mapped

they
had mapped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mapping

you
had been mapping

he/she/it
had been mapping

we
had been mapping

you
had been mapping

they
had been mapping

Tương lại đơn

I
will map

you
will map

he/she/it
will map

we
will map

you
will map

they
will map

Tương lại tiếp diễn

I
will be mapping

you
will be mapping

he/she/it
will be mapping

we
will be mapping

you
will be mapping

they
will be mapping

Tương lại hoàn thành

I
will have mapped

you
will have mapped

he/she/it
will have mapped

we
will have mapped

you
will have mapped

they
will have mapped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mapping

you
will have been mapping

he/she/it
will have been mapping

we
will have been mapping

you
will have been mapping

they
will have been mapping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.