Link

Chia đông từ “link” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ link. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to link

Quá khứ đơn
  • linked

Quá khứ phân từ
  • linked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
link

you
link

he/she/it
links

we
link

you
link

they
link

Thì hiện tại continuous

I
am linking

you
are linking

he/she/it
is linking

we
are linking

you
are linking

they
are linking

Quá khứ đơn

I
linked

you
linked

he/she/it
linked

we
linked

you
linked

they
linked

Quá khứ tiếp diễn

I
was linking

you
were linking

he/she/it
was linking

we
were linking

you
were linking

they
were linking

Hiện tại hoàn thành

I
have linked

you
have linked

he/she/it
has linked

we
have linked

you
have linked

they
have linked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been linking

you
have been linking

he/she/it
has been linking

we
have been linking

you
have been linking

they
have been linking

Quá khứ hoàn thành

I
had linked

you
had linked

he/she/it
had linked

we
had linked

you
had linked

they
had linked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been linking

you
had been linking

he/she/it
had been linking

we
had been linking

you
had been linking

they
had been linking

Tương lại đơn

I
will link

you
will link

he/she/it
will link

we
will link

you
will link

they
will link

Tương lại tiếp diễn

I
will be linking

you
will be linking

he/she/it
will be linking

we
will be linking

you
will be linking

they
will be linking

Tương lại hoàn thành

I
will have linked

you
will have linked

he/she/it
will have linked

we
will have linked

you
will have linked

they
will have linked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been linking

you
will have been linking

he/she/it
will have been linking

we
will have been linking

you
will have been linking

they
will have been linking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.