Lighten

Chia đông từ “lighten” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lighten. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lighten

Quá khứ đơn
  • lightened

Quá khứ phân từ
  • lightened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lighten

you
lighten

he/she/it
lightens

we
lighten

you
lighten

they
lighten

Thì hiện tại continuous

I
am lightening

you
are lightening

he/she/it
is lightening

we
are lightening

you
are lightening

they
are lightening

Quá khứ đơn

I
lightened

you
lightened

he/she/it
lightened

we
lightened

you
lightened

they
lightened

Quá khứ tiếp diễn

I
was lightening

you
were lightening

he/she/it
was lightening

we
were lightening

you
were lightening

they
were lightening

Hiện tại hoàn thành

I
have lightened

you
have lightened

he/she/it
has lightened

we
have lightened

you
have lightened

they
have lightened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lightening

you
have been lightening

he/she/it
has been lightening

we
have been lightening

you
have been lightening

they
have been lightening

Quá khứ hoàn thành

I
had lightened

you
had lightened

he/she/it
had lightened

we
had lightened

you
had lightened

they
had lightened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lightening

you
had been lightening

he/she/it
had been lightening

we
had been lightening

you
had been lightening

they
had been lightening

Tương lại đơn

I
will lighten

you
will lighten

he/she/it
will lighten

we
will lighten

you
will lighten

they
will lighten

Tương lại tiếp diễn

I
will be lightening

you
will be lightening

he/she/it
will be lightening

we
will be lightening

you
will be lightening

they
will be lightening

Tương lại hoàn thành

I
will have lightened

you
will have lightened

he/she/it
will have lightened

we
will have lightened

you
will have lightened

they
will have lightened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lightening

you
will have been lightening

he/she/it
will have been lightening

we
will have been lightening

you
will have been lightening

they
will have been lightening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.