Launch

Chia đông từ “launch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ launch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to launch

Quá khứ đơn
  • launched

Quá khứ phân từ
  • launched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
launch

you
launch

he/she/it
launches

we
launch

you
launch

they
launch

Thì hiện tại continuous

I
am launching

you
are launching

he/she/it
is launching

we
are launching

you
are launching

they
are launching

Quá khứ đơn

I
launched

you
launched

he/she/it
launched

we
launched

you
launched

they
launched

Quá khứ tiếp diễn

I
was launching

you
were launching

he/she/it
was launching

we
were launching

you
were launching

they
were launching

Hiện tại hoàn thành

I
have launched

you
have launched

he/she/it
has launched

we
have launched

you
have launched

they
have launched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been launching

you
have been launching

he/she/it
has been launching

we
have been launching

you
have been launching

they
have been launching

Quá khứ hoàn thành

I
had launched

you
had launched

he/she/it
had launched

we
had launched

you
had launched

they
had launched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been launching

you
had been launching

he/she/it
had been launching

we
had been launching

you
had been launching

they
had been launching

Tương lại đơn

I
will launch

you
will launch

he/she/it
will launch

we
will launch

you
will launch

they
will launch

Tương lại tiếp diễn

I
will be launching

you
will be launching

he/she/it
will be launching

we
will be launching

you
will be launching

they
will be launching

Tương lại hoàn thành

I
will have launched

you
will have launched

he/she/it
will have launched

we
will have launched

you
will have launched

they
will have launched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been launching

you
will have been launching

he/she/it
will have been launching

we
will have been launching

you
will have been launching

they
will have been launching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.