Land

Chia đông từ “land” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ land. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to land

Quá khứ đơn
  • landed

Quá khứ phân từ
  • landed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
land

you
land

he/she/it
lands

we
land

you
land

they
land

Thì hiện tại continuous

I
am landing

you
are landing

he/she/it
is landing

we
are landing

you
are landing

they
are landing

Quá khứ đơn

I
landed

you
landed

he/she/it
landed

we
landed

you
landed

they
landed

Quá khứ tiếp diễn

I
was landing

you
were landing

he/she/it
was landing

we
were landing

you
were landing

they
were landing

Hiện tại hoàn thành

I
have landed

you
have landed

he/she/it
has landed

we
have landed

you
have landed

they
have landed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been landing

you
have been landing

he/she/it
has been landing

we
have been landing

you
have been landing

they
have been landing

Quá khứ hoàn thành

I
had landed

you
had landed

he/she/it
had landed

we
had landed

you
had landed

they
had landed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been landing

you
had been landing

he/she/it
had been landing

we
had been landing

you
had been landing

they
had been landing

Tương lại đơn

I
will land

you
will land

he/she/it
will land

we
will land

you
will land

they
will land

Tương lại tiếp diễn

I
will be landing

you
will be landing

he/she/it
will be landing

we
will be landing

you
will be landing

they
will be landing

Tương lại hoàn thành

I
will have landed

you
will have landed

he/she/it
will have landed

we
will have landed

you
will have landed

they
will have landed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been landing

you
will have been landing

he/she/it
will have been landing

we
will have been landing

you
will have been landing

they
will have been landing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.