Invent

Chia đông từ “invent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invent

Quá khứ đơn
  • invented

Quá khứ phân từ
  • invented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invent

you
invent

he/she/it
invents

we
invent

you
invent

they
invent

Thì hiện tại continuous

I
am inventing

you
are inventing

he/she/it
is inventing

we
are inventing

you
are inventing

they
are inventing

Quá khứ đơn

I
invented

you
invented

he/she/it
invented

we
invented

you
invented

they
invented

Quá khứ tiếp diễn

I
was inventing

you
were inventing

he/she/it
was inventing

we
were inventing

you
were inventing

they
were inventing

Hiện tại hoàn thành

I
have invented

you
have invented

he/she/it
has invented

we
have invented

you
have invented

they
have invented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inventing

you
have been inventing

he/she/it
has been inventing

we
have been inventing

you
have been inventing

they
have been inventing

Quá khứ hoàn thành

I
had invented

you
had invented

he/she/it
had invented

we
had invented

you
had invented

they
had invented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inventing

you
had been inventing

he/she/it
had been inventing

we
had been inventing

you
had been inventing

they
had been inventing

Tương lại đơn

I
will invent

you
will invent

he/she/it
will invent

we
will invent

you
will invent

they
will invent

Tương lại tiếp diễn

I
will be inventing

you
will be inventing

he/she/it
will be inventing

we
will be inventing

you
will be inventing

they
will be inventing

Tương lại hoàn thành

I
will have invented

you
will have invented

he/she/it
will have invented

we
will have invented

you
will have invented

they
will have invented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inventing

you
will have been inventing

he/she/it
will have been inventing

we
will have been inventing

you
will have been inventing

they
will have been inventing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.