Intrigue

Chia đông từ “intrigue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intrigue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intrigue

Quá khứ đơn
  • intrigued

Quá khứ phân từ
  • intrigued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intrigue

you
intrigue

he/she/it
intrigues

we
intrigue

you
intrigue

they
intrigue

Thì hiện tại continuous

I
am intriguing

you
are intriguing

he/she/it
is intriguing

we
are intriguing

you
are intriguing

they
are intriguing

Quá khứ đơn

I
intrigued

you
intrigued

he/she/it
intrigued

we
intrigued

you
intrigued

they
intrigued

Quá khứ tiếp diễn

I
was intriguing

you
were intriguing

he/she/it
was intriguing

we
were intriguing

you
were intriguing

they
were intriguing

Hiện tại hoàn thành

I
have intrigued

you
have intrigued

he/she/it
has intrigued

we
have intrigued

you
have intrigued

they
have intrigued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intriguing

you
have been intriguing

he/she/it
has been intriguing

we
have been intriguing

you
have been intriguing

they
have been intriguing

Quá khứ hoàn thành

I
had intrigued

you
had intrigued

he/she/it
had intrigued

we
had intrigued

you
had intrigued

they
had intrigued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intriguing

you
had been intriguing

he/she/it
had been intriguing

we
had been intriguing

you
had been intriguing

they
had been intriguing

Tương lại đơn

I
will intrigue

you
will intrigue

he/she/it
will intrigue

we
will intrigue

you
will intrigue

they
will intrigue

Tương lại tiếp diễn

I
will be intriguing

you
will be intriguing

he/she/it
will be intriguing

we
will be intriguing

you
will be intriguing

they
will be intriguing

Tương lại hoàn thành

I
will have intrigued

you
will have intrigued

he/she/it
will have intrigued

we
will have intrigued

you
will have intrigued

they
will have intrigued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intriguing

you
will have been intriguing

he/she/it
will have been intriguing

we
will have been intriguing

you
will have been intriguing

they
will have been intriguing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.