Instigate

Chia đông từ “instigate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ instigate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to instigate

Quá khứ đơn
  • instigated

Quá khứ phân từ
  • instigated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
instigate

you
instigate

he/she/it
instigates

we
instigate

you
instigate

they
instigate

Thì hiện tại continuous

I
am instigating

you
are instigating

he/she/it
is instigating

we
are instigating

you
are instigating

they
are instigating

Quá khứ đơn

I
instigated

you
instigated

he/she/it
instigated

we
instigated

you
instigated

they
instigated

Quá khứ tiếp diễn

I
was instigating

you
were instigating

he/she/it
was instigating

we
were instigating

you
were instigating

they
were instigating

Hiện tại hoàn thành

I
have instigated

you
have instigated

he/she/it
has instigated

we
have instigated

you
have instigated

they
have instigated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been instigating

you
have been instigating

he/she/it
has been instigating

we
have been instigating

you
have been instigating

they
have been instigating

Quá khứ hoàn thành

I
had instigated

you
had instigated

he/she/it
had instigated

we
had instigated

you
had instigated

they
had instigated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been instigating

you
had been instigating

he/she/it
had been instigating

we
had been instigating

you
had been instigating

they
had been instigating

Tương lại đơn

I
will instigate

you
will instigate

he/she/it
will instigate

we
will instigate

you
will instigate

they
will instigate

Tương lại tiếp diễn

I
will be instigating

you
will be instigating

he/she/it
will be instigating

we
will be instigating

you
will be instigating

they
will be instigating

Tương lại hoàn thành

I
will have instigated

you
will have instigated

he/she/it
will have instigated

we
will have instigated

you
will have instigated

they
will have instigated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been instigating

you
will have been instigating

he/she/it
will have been instigating

we
will have been instigating

you
will have been instigating

they
will have been instigating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.