Innovate

Chia đông từ “innovate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ innovate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to innovate

Quá khứ đơn
  • innovated

Quá khứ phân từ
  • innovated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
innovate

you
innovate

he/she/it
innovates

we
innovate

you
innovate

they
innovate

Thì hiện tại continuous

I
am innovating

you
are innovating

he/she/it
is innovating

we
are innovating

you
are innovating

they
are innovating

Quá khứ đơn

I
innovated

you
innovated

he/she/it
innovated

we
innovated

you
innovated

they
innovated

Quá khứ tiếp diễn

I
was innovating

you
were innovating

he/she/it
was innovating

we
were innovating

you
were innovating

they
were innovating

Hiện tại hoàn thành

I
have innovated

you
have innovated

he/she/it
has innovated

we
have innovated

you
have innovated

they
have innovated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been innovating

you
have been innovating

he/she/it
has been innovating

we
have been innovating

you
have been innovating

they
have been innovating

Quá khứ hoàn thành

I
had innovated

you
had innovated

he/she/it
had innovated

we
had innovated

you
had innovated

they
had innovated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been innovating

you
had been innovating

he/she/it
had been innovating

we
had been innovating

you
had been innovating

they
had been innovating

Tương lại đơn

I
will innovate

you
will innovate

he/she/it
will innovate

we
will innovate

you
will innovate

they
will innovate

Tương lại tiếp diễn

I
will be innovating

you
will be innovating

he/she/it
will be innovating

we
will be innovating

you
will be innovating

they
will be innovating

Tương lại hoàn thành

I
will have innovated

you
will have innovated

he/she/it
will have innovated

we
will have innovated

you
will have innovated

they
will have innovated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been innovating

you
will have been innovating

he/she/it
will have been innovating

we
will have been innovating

you
will have been innovating

they
will have been innovating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.