Ingrain

Chia đông từ “ingrain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ingrain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ingrain

Quá khứ đơn
  • ingrained

Quá khứ phân từ
  • ingrained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ingrain

you
ingrain

he/she/it
ingrains

we
ingrain

you
ingrain

they
ingrain

Thì hiện tại continuous

I
am ingraining

you
are ingraining

he/she/it
is ingraining

we
are ingraining

you
are ingraining

they
are ingraining

Quá khứ đơn

I
ingrained

you
ingrained

he/she/it
ingrained

we
ingrained

you
ingrained

they
ingrained

Quá khứ tiếp diễn

I
was ingraining

you
were ingraining

he/she/it
was ingraining

we
were ingraining

you
were ingraining

they
were ingraining

Hiện tại hoàn thành

I
have ingrained

you
have ingrained

he/she/it
has ingrained

we
have ingrained

you
have ingrained

they
have ingrained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been ingraining

you
have been ingraining

he/she/it
has been ingraining

we
have been ingraining

you
have been ingraining

they
have been ingraining

Quá khứ hoàn thành

I
had ingrained

you
had ingrained

he/she/it
had ingrained

we
had ingrained

you
had ingrained

they
had ingrained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been ingraining

you
had been ingraining

he/she/it
had been ingraining

we
had been ingraining

you
had been ingraining

they
had been ingraining

Tương lại đơn

I
will ingrain

you
will ingrain

he/she/it
will ingrain

we
will ingrain

you
will ingrain

they
will ingrain

Tương lại tiếp diễn

I
will be ingraining

you
will be ingraining

he/she/it
will be ingraining

we
will be ingraining

you
will be ingraining

they
will be ingraining

Tương lại hoàn thành

I
will have ingrained

you
will have ingrained

he/she/it
will have ingrained

we
will have ingrained

you
will have ingrained

they
will have ingrained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been ingraining

you
will have been ingraining

he/she/it
will have been ingraining

we
will have been ingraining

you
will have been ingraining

they
will have been ingraining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.