Indent

Chia đông từ “indent” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ indent. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to indent

Quá khứ đơn
  • indented

Quá khứ phân từ
  • indented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
indent

you
indent

he/she/it
indents

we
indent

you
indent

they
indent

Thì hiện tại continuous

I
am indenting

you
are indenting

he/she/it
is indenting

we
are indenting

you
are indenting

they
are indenting

Quá khứ đơn

I
indented

you
indented

he/she/it
indented

we
indented

you
indented

they
indented

Quá khứ tiếp diễn

I
was indenting

you
were indenting

he/she/it
was indenting

we
were indenting

you
were indenting

they
were indenting

Hiện tại hoàn thành

I
have indented

you
have indented

he/she/it
has indented

we
have indented

you
have indented

they
have indented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been indenting

you
have been indenting

he/she/it
has been indenting

we
have been indenting

you
have been indenting

they
have been indenting

Quá khứ hoàn thành

I
had indented

you
had indented

he/she/it
had indented

we
had indented

you
had indented

they
had indented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been indenting

you
had been indenting

he/she/it
had been indenting

we
had been indenting

you
had been indenting

they
had been indenting

Tương lại đơn

I
will indent

you
will indent

he/she/it
will indent

we
will indent

you
will indent

they
will indent

Tương lại tiếp diễn

I
will be indenting

you
will be indenting

he/she/it
will be indenting

we
will be indenting

you
will be indenting

they
will be indenting

Tương lại hoàn thành

I
will have indented

you
will have indented

he/she/it
will have indented

we
will have indented

you
will have indented

they
will have indented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been indenting

you
will have been indenting

he/she/it
will have been indenting

we
will have been indenting

you
will have been indenting

they
will have been indenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.