Incubate

Chia đông từ “incubate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ incubate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to incubate

Quá khứ đơn
  • incubated

Quá khứ phân từ
  • incubated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
incubate

you
incubate

he/she/it
incubates

we
incubate

you
incubate

they
incubate

Thì hiện tại continuous

I
am incubating

you
are incubating

he/she/it
is incubating

we
are incubating

you
are incubating

they
are incubating

Quá khứ đơn

I
incubated

you
incubated

he/she/it
incubated

we
incubated

you
incubated

they
incubated

Quá khứ tiếp diễn

I
was incubating

you
were incubating

he/she/it
was incubating

we
were incubating

you
were incubating

they
were incubating

Hiện tại hoàn thành

I
have incubated

you
have incubated

he/she/it
has incubated

we
have incubated

you
have incubated

they
have incubated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been incubating

you
have been incubating

he/she/it
has been incubating

we
have been incubating

you
have been incubating

they
have been incubating

Quá khứ hoàn thành

I
had incubated

you
had incubated

he/she/it
had incubated

we
had incubated

you
had incubated

they
had incubated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been incubating

you
had been incubating

he/she/it
had been incubating

we
had been incubating

you
had been incubating

they
had been incubating

Tương lại đơn

I
will incubate

you
will incubate

he/she/it
will incubate

we
will incubate

you
will incubate

they
will incubate

Tương lại tiếp diễn

I
will be incubating

you
will be incubating

he/she/it
will be incubating

we
will be incubating

you
will be incubating

they
will be incubating

Tương lại hoàn thành

I
will have incubated

you
will have incubated

he/she/it
will have incubated

we
will have incubated

you
will have incubated

they
will have incubated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been incubating

you
will have been incubating

he/she/it
will have been incubating

we
will have been incubating

you
will have been incubating

they
will have been incubating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.