Incorporate

Chia đông từ “incorporate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ incorporate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to incorporate

Quá khứ đơn
  • incorporated

Quá khứ phân từ
  • incorporated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
incorporate

you
incorporate

he/she/it
incorporates

we
incorporate

you
incorporate

they
incorporate

Thì hiện tại continuous

I
am incorporating

you
are incorporating

he/she/it
is incorporating

we
are incorporating

you
are incorporating

they
are incorporating

Quá khứ đơn

I
incorporated

you
incorporated

he/she/it
incorporated

we
incorporated

you
incorporated

they
incorporated

Quá khứ tiếp diễn

I
was incorporating

you
were incorporating

he/she/it
was incorporating

we
were incorporating

you
were incorporating

they
were incorporating

Hiện tại hoàn thành

I
have incorporated

you
have incorporated

he/she/it
has incorporated

we
have incorporated

you
have incorporated

they
have incorporated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been incorporating

you
have been incorporating

he/she/it
has been incorporating

we
have been incorporating

you
have been incorporating

they
have been incorporating

Quá khứ hoàn thành

I
had incorporated

you
had incorporated

he/she/it
had incorporated

we
had incorporated

you
had incorporated

they
had incorporated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been incorporating

you
had been incorporating

he/she/it
had been incorporating

we
had been incorporating

you
had been incorporating

they
had been incorporating

Tương lại đơn

I
will incorporate

you
will incorporate

he/she/it
will incorporate

we
will incorporate

you
will incorporate

they
will incorporate

Tương lại tiếp diễn

I
will be incorporating

you
will be incorporating

he/she/it
will be incorporating

we
will be incorporating

you
will be incorporating

they
will be incorporating

Tương lại hoàn thành

I
will have incorporated

you
will have incorporated

he/she/it
will have incorporated

we
will have incorporated

you
will have incorporated

they
will have incorporated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been incorporating

you
will have been incorporating

he/she/it
will have been incorporating

we
will have been incorporating

you
will have been incorporating

they
will have been incorporating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.