Incarcerate

Chia đông từ “incarcerate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ incarcerate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to incarcerate

Quá khứ đơn
  • incarcerated

Quá khứ phân từ
  • incarcerated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
incarcerate

you
incarcerate

he/she/it
incarcerates

we
incarcerate

you
incarcerate

they
incarcerate

Thì hiện tại continuous

I
am incarcerating

you
are incarcerating

he/she/it
is incarcerating

we
are incarcerating

you
are incarcerating

they
are incarcerating

Quá khứ đơn

I
incarcerated

you
incarcerated

he/she/it
incarcerated

we
incarcerated

you
incarcerated

they
incarcerated

Quá khứ tiếp diễn

I
was incarcerating

you
were incarcerating

he/she/it
was incarcerating

we
were incarcerating

you
were incarcerating

they
were incarcerating

Hiện tại hoàn thành

I
have incarcerated

you
have incarcerated

he/she/it
has incarcerated

we
have incarcerated

you
have incarcerated

they
have incarcerated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been incarcerating

you
have been incarcerating

he/she/it
has been incarcerating

we
have been incarcerating

you
have been incarcerating

they
have been incarcerating

Quá khứ hoàn thành

I
had incarcerated

you
had incarcerated

he/she/it
had incarcerated

we
had incarcerated

you
had incarcerated

they
had incarcerated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been incarcerating

you
had been incarcerating

he/she/it
had been incarcerating

we
had been incarcerating

you
had been incarcerating

they
had been incarcerating

Tương lại đơn

I
will incarcerate

you
will incarcerate

he/she/it
will incarcerate

we
will incarcerate

you
will incarcerate

they
will incarcerate

Tương lại tiếp diễn

I
will be incarcerating

you
will be incarcerating

he/she/it
will be incarcerating

we
will be incarcerating

you
will be incarcerating

they
will be incarcerating

Tương lại hoàn thành

I
will have incarcerated

you
will have incarcerated

he/she/it
will have incarcerated

we
will have incarcerated

you
will have incarcerated

they
will have incarcerated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been incarcerating

you
will have been incarcerating

he/she/it
will have been incarcerating

we
will have been incarcerating

you
will have been incarcerating

they
will have been incarcerating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.