Ignite

Chia đông từ “ignite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ ignite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to ignite

Quá khứ đơn
  • ignited

Quá khứ phân từ
  • ignited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
ignite

you
ignite

he/she/it
ignites

we
ignite

you
ignite

they
ignite

Thì hiện tại continuous

I
am igniting

you
are igniting

he/she/it
is igniting

we
are igniting

you
are igniting

they
are igniting

Quá khứ đơn

I
ignited

you
ignited

he/she/it
ignited

we
ignited

you
ignited

they
ignited

Quá khứ tiếp diễn

I
was igniting

you
were igniting

he/she/it
was igniting

we
were igniting

you
were igniting

they
were igniting

Hiện tại hoàn thành

I
have ignited

you
have ignited

he/she/it
has ignited

we
have ignited

you
have ignited

they
have ignited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been igniting

you
have been igniting

he/she/it
has been igniting

we
have been igniting

you
have been igniting

they
have been igniting

Quá khứ hoàn thành

I
had ignited

you
had ignited

he/she/it
had ignited

we
had ignited

you
had ignited

they
had ignited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been igniting

you
had been igniting

he/she/it
had been igniting

we
had been igniting

you
had been igniting

they
had been igniting

Tương lại đơn

I
will ignite

you
will ignite

he/she/it
will ignite

we
will ignite

you
will ignite

they
will ignite

Tương lại tiếp diễn

I
will be igniting

you
will be igniting

he/she/it
will be igniting

we
will be igniting

you
will be igniting

they
will be igniting

Tương lại hoàn thành

I
will have ignited

you
will have ignited

he/she/it
will have ignited

we
will have ignited

you
will have ignited

they
will have ignited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been igniting

you
will have been igniting

he/she/it
will have been igniting

we
will have been igniting

you
will have been igniting

they
will have been igniting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.