Hop

Chia đông từ “hop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hop

Quá khứ đơn
  • hopped

Quá khứ phân từ
  • hopped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hop

you
hop

he/she/it
hops

we
hop

you
hop

they
hop

Thì hiện tại continuous

I
am hopping

you
are hopping

he/she/it
is hopping

we
are hopping

you
are hopping

they
are hopping

Quá khứ đơn

I
hopped

you
hopped

he/she/it
hopped

we
hopped

you
hopped

they
hopped

Quá khứ tiếp diễn

I
was hopping

you
were hopping

he/she/it
was hopping

we
were hopping

you
were hopping

they
were hopping

Hiện tại hoàn thành

I
have hopped

you
have hopped

he/she/it
has hopped

we
have hopped

you
have hopped

they
have hopped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hopping

you
have been hopping

he/she/it
has been hopping

we
have been hopping

you
have been hopping

they
have been hopping

Quá khứ hoàn thành

I
had hopped

you
had hopped

he/she/it
had hopped

we
had hopped

you
had hopped

they
had hopped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hopping

you
had been hopping

he/she/it
had been hopping

we
had been hopping

you
had been hopping

they
had been hopping

Tương lại đơn

I
will hop

you
will hop

he/she/it
will hop

we
will hop

you
will hop

they
will hop

Tương lại tiếp diễn

I
will be hopping

you
will be hopping

he/she/it
will be hopping

we
will be hopping

you
will be hopping

they
will be hopping

Tương lại hoàn thành

I
will have hopped

you
will have hopped

he/she/it
will have hopped

we
will have hopped

you
will have hopped

they
will have hopped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hopping

you
will have been hopping

he/she/it
will have been hopping

we
will have been hopping

you
will have been hopping

they
will have been hopping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.