Hollow

Chia đông từ “hollow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hollow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hollow

Quá khứ đơn
  • hollowed

Quá khứ phân từ
  • hollowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hollow

you
hollow

he/she/it
hollows

we
hollow

you
hollow

they
hollow

Thì hiện tại continuous

I
am hollowing

you
are hollowing

he/she/it
is hollowing

we
are hollowing

you
are hollowing

they
are hollowing

Quá khứ đơn

I
hollowed

you
hollowed

he/she/it
hollowed

we
hollowed

you
hollowed

they
hollowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was hollowing

you
were hollowing

he/she/it
was hollowing

we
were hollowing

you
were hollowing

they
were hollowing

Hiện tại hoàn thành

I
have hollowed

you
have hollowed

he/she/it
has hollowed

we
have hollowed

you
have hollowed

they
have hollowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hollowing

you
have been hollowing

he/she/it
has been hollowing

we
have been hollowing

you
have been hollowing

they
have been hollowing

Quá khứ hoàn thành

I
had hollowed

you
had hollowed

he/she/it
had hollowed

we
had hollowed

you
had hollowed

they
had hollowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hollowing

you
had been hollowing

he/she/it
had been hollowing

we
had been hollowing

you
had been hollowing

they
had been hollowing

Tương lại đơn

I
will hollow

you
will hollow

he/she/it
will hollow

we
will hollow

you
will hollow

they
will hollow

Tương lại tiếp diễn

I
will be hollowing

you
will be hollowing

he/she/it
will be hollowing

we
will be hollowing

you
will be hollowing

they
will be hollowing

Tương lại hoàn thành

I
will have hollowed

you
will have hollowed

he/she/it
will have hollowed

we
will have hollowed

you
will have hollowed

they
will have hollowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hollowing

you
will have been hollowing

he/she/it
will have been hollowing

we
will have been hollowing

you
will have been hollowing

they
will have been hollowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.