Handle

Chia đông từ “handle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ handle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to handle

Quá khứ đơn
  • handled

Quá khứ phân từ
  • handled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
handle

you
handle

he/she/it
handles

we
handle

you
handle

they
handle

Thì hiện tại continuous

I
am handling

you
are handling

he/she/it
is handling

we
are handling

you
are handling

they
are handling

Quá khứ đơn

I
handled

you
handled

he/she/it
handled

we
handled

you
handled

they
handled

Quá khứ tiếp diễn

I
was handling

you
were handling

he/she/it
was handling

we
were handling

you
were handling

they
were handling

Hiện tại hoàn thành

I
have handled

you
have handled

he/she/it
has handled

we
have handled

you
have handled

they
have handled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been handling

you
have been handling

he/she/it
has been handling

we
have been handling

you
have been handling

they
have been handling

Quá khứ hoàn thành

I
had handled

you
had handled

he/she/it
had handled

we
had handled

you
had handled

they
had handled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been handling

you
had been handling

he/she/it
had been handling

we
had been handling

you
had been handling

they
had been handling

Tương lại đơn

I
will handle

you
will handle

he/she/it
will handle

we
will handle

you
will handle

they
will handle

Tương lại tiếp diễn

I
will be handling

you
will be handling

he/she/it
will be handling

we
will be handling

you
will be handling

they
will be handling

Tương lại hoàn thành

I
will have handled

you
will have handled

he/she/it
will have handled

we
will have handled

you
will have handled

they
will have handled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been handling

you
will have been handling

he/she/it
will have been handling

we
will have been handling

you
will have been handling

they
will have been handling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.