Handicap

Chia đông từ “handicap” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ handicap. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to handicap

Quá khứ đơn
  • handicapped

Quá khứ phân từ
  • handicapped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
handicap

you
handicap

he/she/it
handicaps

we
handicap

you
handicap

they
handicap

Thì hiện tại continuous

I
am handicapping

you
are handicapping

he/she/it
is handicapping

we
are handicapping

you
are handicapping

they
are handicapping

Quá khứ đơn

I
handicapped

you
handicapped

he/she/it
handicapped

we
handicapped

you
handicapped

they
handicapped

Quá khứ tiếp diễn

I
was handicapping

you
were handicapping

he/she/it
was handicapping

we
were handicapping

you
were handicapping

they
were handicapping

Hiện tại hoàn thành

I
have handicapped

you
have handicapped

he/she/it
has handicapped

we
have handicapped

you
have handicapped

they
have handicapped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been handicapping

you
have been handicapping

he/she/it
has been handicapping

we
have been handicapping

you
have been handicapping

they
have been handicapping

Quá khứ hoàn thành

I
had handicapped

you
had handicapped

he/she/it
had handicapped

we
had handicapped

you
had handicapped

they
had handicapped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been handicapping

you
had been handicapping

he/she/it
had been handicapping

we
had been handicapping

you
had been handicapping

they
had been handicapping

Tương lại đơn

I
will handicap

you
will handicap

he/she/it
will handicap

we
will handicap

you
will handicap

they
will handicap

Tương lại tiếp diễn

I
will be handicapping

you
will be handicapping

he/she/it
will be handicapping

we
will be handicapping

you
will be handicapping

they
will be handicapping

Tương lại hoàn thành

I
will have handicapped

you
will have handicapped

he/she/it
will have handicapped

we
will have handicapped

you
will have handicapped

they
will have handicapped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been handicapping

you
will have been handicapping

he/she/it
will have been handicapping

we
will have been handicapping

you
will have been handicapping

they
will have been handicapping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.