Handcuff

Chia đông từ “handcuff” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ handcuff. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to handcuff

Quá khứ đơn
  • handcuffed

Quá khứ phân từ
  • handcuffed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
handcuff

you
handcuff

he/she/it
handcuffs

we
handcuff

you
handcuff

they
handcuff

Thì hiện tại continuous

I
am handcuffing

you
are handcuffing

he/she/it
is handcuffing

we
are handcuffing

you
are handcuffing

they
are handcuffing

Quá khứ đơn

I
handcuffed

you
handcuffed

he/she/it
handcuffed

we
handcuffed

you
handcuffed

they
handcuffed

Quá khứ tiếp diễn

I
was handcuffing

you
were handcuffing

he/she/it
was handcuffing

we
were handcuffing

you
were handcuffing

they
were handcuffing

Hiện tại hoàn thành

I
have handcuffed

you
have handcuffed

he/she/it
has handcuffed

we
have handcuffed

you
have handcuffed

they
have handcuffed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been handcuffing

you
have been handcuffing

he/she/it
has been handcuffing

we
have been handcuffing

you
have been handcuffing

they
have been handcuffing

Quá khứ hoàn thành

I
had handcuffed

you
had handcuffed

he/she/it
had handcuffed

we
had handcuffed

you
had handcuffed

they
had handcuffed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been handcuffing

you
had been handcuffing

he/she/it
had been handcuffing

we
had been handcuffing

you
had been handcuffing

they
had been handcuffing

Tương lại đơn

I
will handcuff

you
will handcuff

he/she/it
will handcuff

we
will handcuff

you
will handcuff

they
will handcuff

Tương lại tiếp diễn

I
will be handcuffing

you
will be handcuffing

he/she/it
will be handcuffing

we
will be handcuffing

you
will be handcuffing

they
will be handcuffing

Tương lại hoàn thành

I
will have handcuffed

you
will have handcuffed

he/she/it
will have handcuffed

we
will have handcuffed

you
will have handcuffed

they
will have handcuffed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been handcuffing

you
will have been handcuffing

he/she/it
will have been handcuffing

we
will have been handcuffing

you
will have been handcuffing

they
will have been handcuffing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.