Hack

Chia đông từ “hack” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ hack. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to hack

Quá khứ đơn
  • hacked

Quá khứ phân từ
  • hacked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
hack

you
hack

he/she/it
hacks

we
hack

you
hack

they
hack

Thì hiện tại continuous

I
am hacking

you
are hacking

he/she/it
is hacking

we
are hacking

you
are hacking

they
are hacking

Quá khứ đơn

I
hacked

you
hacked

he/she/it
hacked

we
hacked

you
hacked

they
hacked

Quá khứ tiếp diễn

I
was hacking

you
were hacking

he/she/it
was hacking

we
were hacking

you
were hacking

they
were hacking

Hiện tại hoàn thành

I
have hacked

you
have hacked

he/she/it
has hacked

we
have hacked

you
have hacked

they
have hacked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been hacking

you
have been hacking

he/she/it
has been hacking

we
have been hacking

you
have been hacking

they
have been hacking

Quá khứ hoàn thành

I
had hacked

you
had hacked

he/she/it
had hacked

we
had hacked

you
had hacked

they
had hacked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been hacking

you
had been hacking

he/she/it
had been hacking

we
had been hacking

you
had been hacking

they
had been hacking

Tương lại đơn

I
will hack

you
will hack

he/she/it
will hack

we
will hack

you
will hack

they
will hack

Tương lại tiếp diễn

I
will be hacking

you
will be hacking

he/she/it
will be hacking

we
will be hacking

you
will be hacking

they
will be hacking

Tương lại hoàn thành

I
will have hacked

you
will have hacked

he/she/it
will have hacked

we
will have hacked

you
will have hacked

they
will have hacked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been hacking

you
will have been hacking

he/she/it
will have been hacking

we
will have been hacking

you
will have been hacking

they
will have been hacking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.