Guide

Chia đông từ “guide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ guide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to guide

Quá khứ đơn
  • guided

Quá khứ phân từ
  • guided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
guide

you
guide

he/she/it
guides

we
guide

you
guide

they
guide

Thì hiện tại continuous

I
am guiding

you
are guiding

he/she/it
is guiding

we
are guiding

you
are guiding

they
are guiding

Quá khứ đơn

I
guided

you
guided

he/she/it
guided

we
guided

you
guided

they
guided

Quá khứ tiếp diễn

I
was guiding

you
were guiding

he/she/it
was guiding

we
were guiding

you
were guiding

they
were guiding

Hiện tại hoàn thành

I
have guided

you
have guided

he/she/it
has guided

we
have guided

you
have guided

they
have guided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been guiding

you
have been guiding

he/she/it
has been guiding

we
have been guiding

you
have been guiding

they
have been guiding

Quá khứ hoàn thành

I
had guided

you
had guided

he/she/it
had guided

we
had guided

you
had guided

they
had guided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been guiding

you
had been guiding

he/she/it
had been guiding

we
had been guiding

you
had been guiding

they
had been guiding

Tương lại đơn

I
will guide

you
will guide

he/she/it
will guide

we
will guide

you
will guide

they
will guide

Tương lại tiếp diễn

I
will be guiding

you
will be guiding

he/she/it
will be guiding

we
will be guiding

you
will be guiding

they
will be guiding

Tương lại hoàn thành

I
will have guided

you
will have guided

he/she/it
will have guided

we
will have guided

you
will have guided

they
will have guided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been guiding

you
will have been guiding

he/she/it
will have been guiding

we
will have been guiding

you
will have been guiding

they
will have been guiding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.