Grin

Chia đông từ “grin” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grin. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grin

Quá khứ đơn
  • grinned

Quá khứ phân từ
  • grinned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grin

you
grin

he/she/it
grins

we
grin

you
grin

they
grin

Thì hiện tại continuous

I
am grinning

you
are grinning

he/she/it
is grinning

we
are grinning

you
are grinning

they
are grinning

Quá khứ đơn

I
grinned

you
grinned

he/she/it
grinned

we
grinned

you
grinned

they
grinned

Quá khứ tiếp diễn

I
was grinning

you
were grinning

he/she/it
was grinning

we
were grinning

you
were grinning

they
were grinning

Hiện tại hoàn thành

I
have grinned

you
have grinned

he/she/it
has grinned

we
have grinned

you
have grinned

they
have grinned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grinning

you
have been grinning

he/she/it
has been grinning

we
have been grinning

you
have been grinning

they
have been grinning

Quá khứ hoàn thành

I
had grinned

you
had grinned

he/she/it
had grinned

we
had grinned

you
had grinned

they
had grinned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grinning

you
had been grinning

he/she/it
had been grinning

we
had been grinning

you
had been grinning

they
had been grinning

Tương lại đơn

I
will grin

you
will grin

he/she/it
will grin

we
will grin

you
will grin

they
will grin

Tương lại tiếp diễn

I
will be grinning

you
will be grinning

he/she/it
will be grinning

we
will be grinning

you
will be grinning

they
will be grinning

Tương lại hoàn thành

I
will have grinned

you
will have grinned

he/she/it
will have grinned

we
will have grinned

you
will have grinned

they
will have grinned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grinning

you
will have been grinning

he/she/it
will have been grinning

we
will have been grinning

you
will have been grinning

they
will have been grinning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.