Grab

Chia đông từ “grab” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ grab. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to grab

Quá khứ đơn
  • grabbed

Quá khứ phân từ
  • grabbed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
grab

you
grab

he/she/it
grabs

we
grab

you
grab

they
grab

Thì hiện tại continuous

I
am grabbing

you
are grabbing

he/she/it
is grabbing

we
are grabbing

you
are grabbing

they
are grabbing

Quá khứ đơn

I
grabbed

you
grabbed

he/she/it
grabbed

we
grabbed

you
grabbed

they
grabbed

Quá khứ tiếp diễn

I
was grabbing

you
were grabbing

he/she/it
was grabbing

we
were grabbing

you
were grabbing

they
were grabbing

Hiện tại hoàn thành

I
have grabbed

you
have grabbed

he/she/it
has grabbed

we
have grabbed

you
have grabbed

they
have grabbed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been grabbing

you
have been grabbing

he/she/it
has been grabbing

we
have been grabbing

you
have been grabbing

they
have been grabbing

Quá khứ hoàn thành

I
had grabbed

you
had grabbed

he/she/it
had grabbed

we
had grabbed

you
had grabbed

they
had grabbed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been grabbing

you
had been grabbing

he/she/it
had been grabbing

we
had been grabbing

you
had been grabbing

they
had been grabbing

Tương lại đơn

I
will grab

you
will grab

he/she/it
will grab

we
will grab

you
will grab

they
will grab

Tương lại tiếp diễn

I
will be grabbing

you
will be grabbing

he/she/it
will be grabbing

we
will be grabbing

you
will be grabbing

they
will be grabbing

Tương lại hoàn thành

I
will have grabbed

you
will have grabbed

he/she/it
will have grabbed

we
will have grabbed

you
will have grabbed

they
will have grabbed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been grabbing

you
will have been grabbing

he/she/it
will have been grabbing

we
will have been grabbing

you
will have been grabbing

they
will have been grabbing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.