Gobble

Chia đông từ “gobble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ gobble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to gobble

Quá khứ đơn
  • gobbled

Quá khứ phân từ
  • gobbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
gobble

you
gobble

he/she/it
gobbles

we
gobble

you
gobble

they
gobble

Thì hiện tại continuous

I
am gobbling

you
are gobbling

he/she/it
is gobbling

we
are gobbling

you
are gobbling

they
are gobbling

Quá khứ đơn

I
gobbled

you
gobbled

he/she/it
gobbled

we
gobbled

you
gobbled

they
gobbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was gobbling

you
were gobbling

he/she/it
was gobbling

we
were gobbling

you
were gobbling

they
were gobbling

Hiện tại hoàn thành

I
have gobbled

you
have gobbled

he/she/it
has gobbled

we
have gobbled

you
have gobbled

they
have gobbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been gobbling

you
have been gobbling

he/she/it
has been gobbling

we
have been gobbling

you
have been gobbling

they
have been gobbling

Quá khứ hoàn thành

I
had gobbled

you
had gobbled

he/she/it
had gobbled

we
had gobbled

you
had gobbled

they
had gobbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been gobbling

you
had been gobbling

he/she/it
had been gobbling

we
had been gobbling

you
had been gobbling

they
had been gobbling

Tương lại đơn

I
will gobble

you
will gobble

he/she/it
will gobble

we
will gobble

you
will gobble

they
will gobble

Tương lại tiếp diễn

I
will be gobbling

you
will be gobbling

he/she/it
will be gobbling

we
will be gobbling

you
will be gobbling

they
will be gobbling

Tương lại hoàn thành

I
will have gobbled

you
will have gobbled

he/she/it
will have gobbled

we
will have gobbled

you
will have gobbled

they
will have gobbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been gobbling

you
will have been gobbling

he/she/it
will have been gobbling

we
will have been gobbling

you
will have been gobbling

they
will have been gobbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.