Generate

Chia đông từ “generate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ generate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to generate

Quá khứ đơn
  • generated

Quá khứ phân từ
  • generated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
generate

you
generate

he/she/it
generates

we
generate

you
generate

they
generate

Thì hiện tại continuous

I
am generating

you
are generating

he/she/it
is generating

we
are generating

you
are generating

they
are generating

Quá khứ đơn

I
generated

you
generated

he/she/it
generated

we
generated

you
generated

they
generated

Quá khứ tiếp diễn

I
was generating

you
were generating

he/she/it
was generating

we
were generating

you
were generating

they
were generating

Hiện tại hoàn thành

I
have generated

you
have generated

he/she/it
has generated

we
have generated

you
have generated

they
have generated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been generating

you
have been generating

he/she/it
has been generating

we
have been generating

you
have been generating

they
have been generating

Quá khứ hoàn thành

I
had generated

you
had generated

he/she/it
had generated

we
had generated

you
had generated

they
had generated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been generating

you
had been generating

he/she/it
had been generating

we
had been generating

you
had been generating

they
had been generating

Tương lại đơn

I
will generate

you
will generate

he/she/it
will generate

we
will generate

you
will generate

they
will generate

Tương lại tiếp diễn

I
will be generating

you
will be generating

he/she/it
will be generating

we
will be generating

you
will be generating

they
will be generating

Tương lại hoàn thành

I
will have generated

you
will have generated

he/she/it
will have generated

we
will have generated

you
will have generated

they
will have generated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been generating

you
will have been generating

he/she/it
will have been generating

we
will have been generating

you
will have been generating

they
will have been generating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.