Further

Chia đông từ “further” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ further. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to further

Quá khứ đơn
  • furthered

Quá khứ phân từ
  • furthered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
further

you
further

he/she/it
furthers

we
further

you
further

they
further

Thì hiện tại continuous

I
am furthering

you
are furthering

he/she/it
is furthering

we
are furthering

you
are furthering

they
are furthering

Quá khứ đơn

I
furthered

you
furthered

he/she/it
furthered

we
furthered

you
furthered

they
furthered

Quá khứ tiếp diễn

I
was furthering

you
were furthering

he/she/it
was furthering

we
were furthering

you
were furthering

they
were furthering

Hiện tại hoàn thành

I
have furthered

you
have furthered

he/she/it
has furthered

we
have furthered

you
have furthered

they
have furthered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been furthering

you
have been furthering

he/she/it
has been furthering

we
have been furthering

you
have been furthering

they
have been furthering

Quá khứ hoàn thành

I
had furthered

you
had furthered

he/she/it
had furthered

we
had furthered

you
had furthered

they
had furthered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been furthering

you
had been furthering

he/she/it
had been furthering

we
had been furthering

you
had been furthering

they
had been furthering

Tương lại đơn

I
will further

you
will further

he/she/it
will further

we
will further

you
will further

they
will further

Tương lại tiếp diễn

I
will be furthering

you
will be furthering

he/she/it
will be furthering

we
will be furthering

you
will be furthering

they
will be furthering

Tương lại hoàn thành

I
will have furthered

you
will have furthered

he/she/it
will have furthered

we
will have furthered

you
will have furthered

they
will have furthered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been furthering

you
will have been furthering

he/she/it
will have been furthering

we
will have been furthering

you
will have been furthering

they
will have been furthering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.