Fortify

Chia đông từ “fortify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fortify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fortify

Quá khứ đơn
  • fortified

Quá khứ phân từ
  • fortified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fortify

you
fortify

he/she/it
fortifies

we
fortify

you
fortify

they
fortify

Thì hiện tại continuous

I
am fortifying

you
are fortifying

he/she/it
is fortifying

we
are fortifying

you
are fortifying

they
are fortifying

Quá khứ đơn

I
fortified

you
fortified

he/she/it
fortified

we
fortified

you
fortified

they
fortified

Quá khứ tiếp diễn

I
was fortifying

you
were fortifying

he/she/it
was fortifying

we
were fortifying

you
were fortifying

they
were fortifying

Hiện tại hoàn thành

I
have fortified

you
have fortified

he/she/it
has fortified

we
have fortified

you
have fortified

they
have fortified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fortifying

you
have been fortifying

he/she/it
has been fortifying

we
have been fortifying

you
have been fortifying

they
have been fortifying

Quá khứ hoàn thành

I
had fortified

you
had fortified

he/she/it
had fortified

we
had fortified

you
had fortified

they
had fortified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fortifying

you
had been fortifying

he/she/it
had been fortifying

we
had been fortifying

you
had been fortifying

they
had been fortifying

Tương lại đơn

I
will fortify

you
will fortify

he/she/it
will fortify

we
will fortify

you
will fortify

they
will fortify

Tương lại tiếp diễn

I
will be fortifying

you
will be fortifying

he/she/it
will be fortifying

we
will be fortifying

you
will be fortifying

they
will be fortifying

Tương lại hoàn thành

I
will have fortified

you
will have fortified

he/she/it
will have fortified

we
will have fortified

you
will have fortified

they
will have fortified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fortifying

you
will have been fortifying

he/she/it
will have been fortifying

we
will have been fortifying

you
will have been fortifying

they
will have been fortifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.