Foretell

Chia đông từ “foretell” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ foretell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to foretell

Quá khứ đơn
  • foretold

Quá khứ phân từ
  • foretold

Trần thuật

Thì hiện tại

I
foretell

you
foretell

he/she/it
foretells

we
foretell

you
foretell

they
foretell

Thì hiện tại continuous

I
am foretelling

you
are foretelling

he/she/it
is foretelling

we
are foretelling

you
are foretelling

they
are foretelling

Quá khứ đơn

I
foretold

you
foretold

he/she/it
foretold

we
foretold

you
foretold

they
foretold

Quá khứ tiếp diễn

I
was foretelling

you
were foretelling

he/she/it
was foretelling

we
were foretelling

you
were foretelling

they
were foretelling

Hiện tại hoàn thành

I
have foretold

you
have foretold

he/she/it
has foretold

we
have foretold

you
have foretold

they
have foretold

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been foretelling

you
have been foretelling

he/she/it
has been foretelling

we
have been foretelling

you
have been foretelling

they
have been foretelling

Quá khứ hoàn thành

I
had foretold

you
had foretold

he/she/it
had foretold

we
had foretold

you
had foretold

they
had foretold

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been foretelling

you
had been foretelling

he/she/it
had been foretelling

we
had been foretelling

you
had been foretelling

they
had been foretelling

Tương lại đơn

I
will foretell

you
will foretell

he/she/it
will foretell

we
will foretell

you
will foretell

they
will foretell

Tương lại tiếp diễn

I
will be foretelling

you
will be foretelling

he/she/it
will be foretelling

we
will be foretelling

you
will be foretelling

they
will be foretelling

Tương lại hoàn thành

I
will have foretold

you
will have foretold

he/she/it
will have foretold

we
will have foretold

you
will have foretold

they
will have foretold

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been foretelling

you
will have been foretelling

he/she/it
will have been foretelling

we
will have been foretelling

you
will have been foretelling

they
will have been foretelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.