Flatter

Chia đông từ “flatter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ flatter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to flatter

Quá khứ đơn
  • flattered

Quá khứ phân từ
  • flattered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
flatter

you
flatter

he/she/it
flatters

we
flatter

you
flatter

they
flatter

Thì hiện tại continuous

I
am flattering

you
are flattering

he/she/it
is flattering

we
are flattering

you
are flattering

they
are flattering

Quá khứ đơn

I
flattered

you
flattered

he/she/it
flattered

we
flattered

you
flattered

they
flattered

Quá khứ tiếp diễn

I
was flattering

you
were flattering

he/she/it
was flattering

we
were flattering

you
were flattering

they
were flattering

Hiện tại hoàn thành

I
have flattered

you
have flattered

he/she/it
has flattered

we
have flattered

you
have flattered

they
have flattered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been flattering

you
have been flattering

he/she/it
has been flattering

we
have been flattering

you
have been flattering

they
have been flattering

Quá khứ hoàn thành

I
had flattered

you
had flattered

he/she/it
had flattered

we
had flattered

you
had flattered

they
had flattered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been flattering

you
had been flattering

he/she/it
had been flattering

we
had been flattering

you
had been flattering

they
had been flattering

Tương lại đơn

I
will flatter

you
will flatter

he/she/it
will flatter

we
will flatter

you
will flatter

they
will flatter

Tương lại tiếp diễn

I
will be flattering

you
will be flattering

he/she/it
will be flattering

we
will be flattering

you
will be flattering

they
will be flattering

Tương lại hoàn thành

I
will have flattered

you
will have flattered

he/she/it
will have flattered

we
will have flattered

you
will have flattered

they
will have flattered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been flattering

you
will have been flattering

he/she/it
will have been flattering

we
will have been flattering

you
will have been flattering

they
will have been flattering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.