Fix

Chia đông từ “fix” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fix. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fix

Quá khứ đơn
  • fixed

Quá khứ phân từ
  • fixed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fix

you
fix

he/she/it
fixes

we
fix

you
fix

they
fix

Thì hiện tại continuous

I
am fixing

you
are fixing

he/she/it
is fixing

we
are fixing

you
are fixing

they
are fixing

Quá khứ đơn

I
fixed

you
fixed

he/she/it
fixed

we
fixed

you
fixed

they
fixed

Quá khứ tiếp diễn

I
was fixing

you
were fixing

he/she/it
was fixing

we
were fixing

you
were fixing

they
were fixing

Hiện tại hoàn thành

I
have fixed

you
have fixed

he/she/it
has fixed

we
have fixed

you
have fixed

they
have fixed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fixing

you
have been fixing

he/she/it
has been fixing

we
have been fixing

you
have been fixing

they
have been fixing

Quá khứ hoàn thành

I
had fixed

you
had fixed

he/she/it
had fixed

we
had fixed

you
had fixed

they
had fixed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fixing

you
had been fixing

he/she/it
had been fixing

we
had been fixing

you
had been fixing

they
had been fixing

Tương lại đơn

I
will fix

you
will fix

he/she/it
will fix

we
will fix

you
will fix

they
will fix

Tương lại tiếp diễn

I
will be fixing

you
will be fixing

he/she/it
will be fixing

we
will be fixing

you
will be fixing

they
will be fixing

Tương lại hoàn thành

I
will have fixed

you
will have fixed

he/she/it
will have fixed

we
will have fixed

you
will have fixed

they
will have fixed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fixing

you
will have been fixing

he/she/it
will have been fixing

we
will have been fixing

you
will have been fixing

they
will have been fixing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.