Finance

Chia đông từ “finance” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ finance. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to finance

Quá khứ đơn
  • financed

Quá khứ phân từ
  • financed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
finance

you
finance

he/she/it
finances

we
finance

you
finance

they
finance

Thì hiện tại continuous

I
am financing

you
are financing

he/she/it
is financing

we
are financing

you
are financing

they
are financing

Quá khứ đơn

I
financed

you
financed

he/she/it
financed

we
financed

you
financed

they
financed

Quá khứ tiếp diễn

I
was financing

you
were financing

he/she/it
was financing

we
were financing

you
were financing

they
were financing

Hiện tại hoàn thành

I
have financed

you
have financed

he/she/it
has financed

we
have financed

you
have financed

they
have financed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been financing

you
have been financing

he/she/it
has been financing

we
have been financing

you
have been financing

they
have been financing

Quá khứ hoàn thành

I
had financed

you
had financed

he/she/it
had financed

we
had financed

you
had financed

they
had financed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been financing

you
had been financing

he/she/it
had been financing

we
had been financing

you
had been financing

they
had been financing

Tương lại đơn

I
will finance

you
will finance

he/she/it
will finance

we
will finance

you
will finance

they
will finance

Tương lại tiếp diễn

I
will be financing

you
will be financing

he/she/it
will be financing

we
will be financing

you
will be financing

they
will be financing

Tương lại hoàn thành

I
will have financed

you
will have financed

he/she/it
will have financed

we
will have financed

you
will have financed

they
will have financed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been financing

you
will have been financing

he/she/it
will have been financing

we
will have been financing

you
will have been financing

they
will have been financing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.