Field

Chia đông từ “field” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ field. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to field

Quá khứ đơn
  • fielded

Quá khứ phân từ
  • fielded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
field

you
field

he/she/it
fields

we
field

you
field

they
field

Thì hiện tại continuous

I
am fielding

you
are fielding

he/she/it
is fielding

we
are fielding

you
are fielding

they
are fielding

Quá khứ đơn

I
fielded

you
fielded

he/she/it
fielded

we
fielded

you
fielded

they
fielded

Quá khứ tiếp diễn

I
was fielding

you
were fielding

he/she/it
was fielding

we
were fielding

you
were fielding

they
were fielding

Hiện tại hoàn thành

I
have fielded

you
have fielded

he/she/it
has fielded

we
have fielded

you
have fielded

they
have fielded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fielding

you
have been fielding

he/she/it
has been fielding

we
have been fielding

you
have been fielding

they
have been fielding

Quá khứ hoàn thành

I
had fielded

you
had fielded

he/she/it
had fielded

we
had fielded

you
had fielded

they
had fielded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fielding

you
had been fielding

he/she/it
had been fielding

we
had been fielding

you
had been fielding

they
had been fielding

Tương lại đơn

I
will field

you
will field

he/she/it
will field

we
will field

you
will field

they
will field

Tương lại tiếp diễn

I
will be fielding

you
will be fielding

he/she/it
will be fielding

we
will be fielding

you
will be fielding

they
will be fielding

Tương lại hoàn thành

I
will have fielded

you
will have fielded

he/she/it
will have fielded

we
will have fielded

you
will have fielded

they
will have fielded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fielding

you
will have been fielding

he/she/it
will have been fielding

we
will have been fielding

you
will have been fielding

they
will have been fielding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.