Feed

Chia đông từ “feed” – Chia động từ tiếng Anh

Did you mean: fee

Dưới đây là cách chia của động từ feed. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to feed

Quá khứ đơn
  • fed

Quá khứ phân từ
  • fed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
feed

you
feed

he/she/it
feeds

we
feed

you
feed

they
feed

Thì hiện tại continuous

I
am feeding

you
are feeding

he/she/it
is feeding

we
are feeding

you
are feeding

they
are feeding

Quá khứ đơn

I
fed

you
fed

he/she/it
fed

we
fed

you
fed

they
fed

Quá khứ tiếp diễn

I
was feeding

you
were feeding

he/she/it
was feeding

we
were feeding

you
were feeding

they
were feeding

Hiện tại hoàn thành

I
have fed

you
have fed

he/she/it
has fed

we
have fed

you
have fed

they
have fed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been feeding

you
have been feeding

he/she/it
has been feeding

we
have been feeding

you
have been feeding

they
have been feeding

Quá khứ hoàn thành

I
had fed

you
had fed

he/she/it
had fed

we
had fed

you
had fed

they
had fed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been feeding

you
had been feeding

he/she/it
had been feeding

we
had been feeding

you
had been feeding

they
had been feeding

Tương lại đơn

I
will feed

you
will feed

he/she/it
will feed

we
will feed

you
will feed

they
will feed

Tương lại tiếp diễn

I
will be feeding

you
will be feeding

he/she/it
will be feeding

we
will be feeding

you
will be feeding

they
will be feeding

Tương lại hoàn thành

I
will have fed

you
will have fed

he/she/it
will have fed

we
will have fed

you
will have fed

they
will have fed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been feeding

you
will have been feeding

he/she/it
will have been feeding

we
will have been feeding

you
will have been feeding

they
will have been feeding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.