Fade

Chia đông từ “fade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ fade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to fade

Quá khứ đơn
  • faded

Quá khứ phân từ
  • faded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
fade

you
fade

he/she/it
fades

we
fade

you
fade

they
fade

Thì hiện tại continuous

I
am fading

you
are fading

he/she/it
is fading

we
are fading

you
are fading

they
are fading

Quá khứ đơn

I
faded

you
faded

he/she/it
faded

we
faded

you
faded

they
faded

Quá khứ tiếp diễn

I
was fading

you
were fading

he/she/it
was fading

we
were fading

you
were fading

they
were fading

Hiện tại hoàn thành

I
have faded

you
have faded

he/she/it
has faded

we
have faded

you
have faded

they
have faded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been fading

you
have been fading

he/she/it
has been fading

we
have been fading

you
have been fading

they
have been fading

Quá khứ hoàn thành

I
had faded

you
had faded

he/she/it
had faded

we
had faded

you
had faded

they
had faded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been fading

you
had been fading

he/she/it
had been fading

we
had been fading

you
had been fading

they
had been fading

Tương lại đơn

I
will fade

you
will fade

he/she/it
will fade

we
will fade

you
will fade

they
will fade

Tương lại tiếp diễn

I
will be fading

you
will be fading

he/she/it
will be fading

we
will be fading

you
will be fading

they
will be fading

Tương lại hoàn thành

I
will have faded

you
will have faded

he/she/it
will have faded

we
will have faded

you
will have faded

they
will have faded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been fading

you
will have been fading

he/she/it
will have been fading

we
will have been fading

you
will have been fading

they
will have been fading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.